Tag: samarbete

Patienters kompetens behövs i forskningen

Jag har tidigare skrivit om vikten av att vårdpersonal samarbetar med patienter och ser oss som kompetenta utförare i vården (bland annat här), i motsats till avhumaniserade vårdobjekt. Det är ett ämne som verkligen engagerar mig och det senaste året har jag även funderat en del på vikten av att patienter inte bara släpps in i utformningen av vår vård, utan att vi behöver behandlas som kompetenta aktörer även i forskningen. I det här inlägget diskuterar jag vad det kan innebära.

Först och främst: Använd patienters kunskap redan i utformningen av studier. Vad anser patienter är mest angeläget att ta reda på? Vad behövs för att kunna rekrytera deltagare? Det förekommer till exempel att forskare vill studera om just deras behandlingsmetod kan hjälpa personer med sjukdomen ME. På grund av att de är för dåligt insatta i hur ME-sjukas vardag ser ut så utformas studien med alldeles för höga krav på deltagarna, krav som de svårast sjuka inte kan möta. Det handlar bland annat om att deltagarna måste ta sig till en mottagning många gånger, vilket de svårast sjuka inte kan. Konsekvensen blir att de deltagare som rekryteras till studien endast är måttligt till medelsvårt drabbade, trots att studien utger sig för att studera hela patientgruppen (se PACE-studien för exempel). Patienter har ofta mycket kunskap om de praktiska konsekvenserna av våra sjukdomar/funktionsnedsättningar och det är nödvändigt att ta hänsyn till för att designa en praktiskt genomförbar studie med ett pålitligt resultat.

På samma sätt är patienters kunskap om hur det är att leva med våra sjukdomar/funktionsnedsättningar ofta nödvändig för att bedöma risker för studiedeltagare. Som patienter lever vi med konsekvenserna av våra sjukdomar och funktionsnedsättningar hela tiden och många gånger har vi därför bättre koll på vad olika aktiviteter leder till. Använd den kunskapen i riskbedömningen och var transparent och ärlig med de risker som identifieras. Genom att ge potentiella deltagare tydlig information om riskerna så ger du oss möjligheten att göra ett informerat val, vilket är en del i att se oss som kompetenta samarbetspartners. Så fort forskare undanhåller information som är nödvändig för att göra ett informerat val så agerar de respektlöst mot patienter. Vi är inte objekt som finns till för att smeka forskares karriärer medhårs, vi är människor med samma människovärde som alla andra.

Att involvera patienter som kompetenta samarbetspartners i forskningen handlar med andra ord om forskningsetik. Forskare behöver vara ärliga mot patienter vid rekrytering av deltagare till studier. Vad är det som faktiskt ska undersökas och hur kommer det att gå till? Kommer anonymiserad data att finnas tillgänglig för att kunna analyseras av utomstående forskare? Vilka hypoteser och vilken förförståelse har de som ansvarar för och utför studien? Finns det ekonomiska intressen som gör att det skulle vara fördelaktigt för någon av de inblandade forskarna om det blev ett visst utfall? Har det som ska studeras undersökts tidigare och i vilken omfattning? Den sista frågan är viktig av respekt för patienternas tid och ork. Om något har undersökts många gånger i studier av hög kvalitet och resultat pekar åt ett tydligt håll så kanske det inte är så meningsfullt att undersöka det en gång till. Patienter har rätt att veta det innan vi lägger vår tid och ork på att delta i en studie.

Av samma anledning är det viktigt att vara ärlig med vilken finansiering som finns. Som patient kan det vara väldigt påfrestande att delta i studier men många gör det ändå, för att vi så desperat vill att kunskapsläget ska förbättras så att vi kan få bra vård. Finns det endast finansiering för en liten del av studien så att vår ansträngning riskerar att inte leda framåt så vill vi ha chansen att säga nej. Visa oss den respekten.

För att sammanfatta: Genom att involvera patienter i forskning kan både den etiska och metodologiska kvaliteten höjas avsevärt. 

 

Försäkringskassan ställer patienter och läkare mot varandra

Media har de senaste veckorna uppmärksammat problemen med Försäkringskassans handläggning av sjukförsäkringen. Det är verkligen på tiden. Den nuvarande situationen där sjuka och funktionsnedsatta människor nekas ersättning i ett opportunistiskt försök att sänka sjuktalen är vedervärdig.

En aspekt som jag slogs av under ett av mina egna läkarbesök de senaste veckorna är den negativa effekt Försäkringskassans ökade administrativa krav har på vårdbesöken. Dels uppstod en situation där den största delen av läkarbesöket las på intygsskrivning, och den vård som jag behövde blev en bisak som inte hanns med. Dels uppstod ett motsatsförhållande mellan mig som patient och läkaren.

För som patient blir jag upprörd om en läkare inte skriver tillräckligt bra intyg. Min försörjning riskeras och det kan bli mycket administrativt merarbete som jag inte har kapacitet för, eftersom jag är sjuk och funktionsnedsatt. Samtidigt måste läkare agera som om de misstror sina patienter när de till exempel förväntas ta tid på hur lång tid det tar att fylla i en skattning (för att Försäkringskassan kräver det som “objektivt fynd”) i stället för att fokusera på innehållet i skattningen. Det blir viktigare hur snabbt patienten fyller i ett formulär än om svaret indikerar att personen inte klarar sin basala vardag med mat, hygien och sömn.*

 

strandha%cc%88ll_julrim
Tweet från Annika Strandhäll som lyder “10/24 Jämlikhet har högsta prioritet, lika möjligheter som ni vet.Motverka klasskillnader vår favoritgrej, till växande klyftor säger vi nej”

Annika Strandhäll julrimmar på twitter om att jämlikhet är högsta prioritet men det är inte den effekt hennes politik får. Sjuka och funktionsnedsatta människor blir utan ekonomisk ersättning och riskerar dessutom att få sämre vård, om vårdmötenas fokus blir att skriva intyg till Försäkringskassan. Fokus på vårdbesöken blir inte att hjälpa patienten med sjukdomar och funktionsnedsättningar, utan i stället att paketera patienten i Försäkringskassans godtyckliga och rättsosäkra mall. Jag kan för mitt liv inte förstå hur bra vård ska kunna skapas i en situation där varken läkare eller patienter ges förutsättningar att samarbeta.

 


*Exemplet är helt på riktigt, min läkare hade fått den uppmaningen av Försäkringskassan. En skattning jag hade fyllt i blev ovidkommande eftersom jag fyllt i den hemma, för att jag inte klarar att göra det efter att ha behövt sitta upp i bilen i 10 minuter till mottagningen.

Vill du hjälpa till?

Jag och vissa andra i min situation får ofta höra att många vill hjälpa oss men blir ledsna när vi inte tar emot hjälpen. Det är lätt att förstå den reaktionen och det får mig att tänka att vi nog behöver förtydliga vilken hjälp vi behöver.

Kroniskt sjuka och funktionsnedsatta är inte hjälpta av att omvärlden säger till oss att så här får det inte gå till, du måste kräva bättre behandling, samordning och information. Vi kräver allt vi kan. Vi skriver till mottagningschefer, har med oss listor till läkarbesök och skriver till landstingspolitiker när det inte räcker. Det vi behöver är att alla som till skillnad från oss har privilegiet att vara friska och har ork hjälper till med opinionsbildningen. Att ni som är friska och har möjligheten att välja vilken vårdcentral ni vill gå till med halsflussar och öroninflammationer tar strid för de kroniskt sjuka patienternas rätt till vård. Vi är inte hjälpta av att ni följer med oss på vårdbesök om ni inte är väldigt väl insatta i vår situation men vi är hjälpta av att ni sprider information (t ex Vårdanalys rapporter) om hur situationen är. Vi är hjälpta av att ni tänker er för när ni röstar och inte lägger er röst på partier som vill föra en politik som försämrar situationen och gör oss till ännu mer oönskade patienter.

Föräldrar till barn med särskilda behov är inte hjälpta av att omgivningen tycker synd om oss och klappar oss på huvudet. Vi är hjälpta av att ni sätter er in i hur situationen är i skolor och förskolor. När ni har orkat ta er tiden och börjar förstå vad det är som inte fungerar kan ni hjälpa oss massor genom att trycka på politiker och tjänstemän. Genom att säga emot när någon sprider myter om funktionsnedsättningar i fikarummet. ADHD är ingen modediagnos och autism beror inte på vaccin eller att barnen har fått halvfabrikatsköttbullar och du kan hjälpa oss genom att säga emot när någon påstår det.

Är du förälder till ett skolbarn utan särskilda behov? I stället för att enbart bli ledsen själv kan du göra massor genom att ställa dig på vår sida på föräldramötet. Är det stökigt i klassen eller barngruppen på förskolan? Fråga föräldrarna till de barn som har stämplats som problembarn vad de tror behöver göras. Behövs det fler små rum så att eleverna kan delas upp och ljudnivån sänkas? Behövs det specialutbildad personal? Hur är egentligen kommunikationen med vårdnadshavarna? För många barn med särskilda behov inom NPF är förutsägbarhet, struktur och visuellt stöd lika viktigt som hissar och ramper för den som tar sig fram med hjälp av rullstol. Samarbetar förskole- och skolpersonalen med föräldrarna för att skapa förutsägbarhet? Får ni planeringar om vad som ska hända i förväg? Samarbetar personalen verkligen med BUP och habilitering eller sliter sig föräldrarna blåa i sin övermäktiga samordningskamp?

Ett gemensamt problem för både kroniskt sjuka patienter i vården och för familjer med särskilda behov är att alla andra alltid anser sig vara experter. De berördas kunskap värderas lägst, trots att det är patienterna, eleverna och föräldrarna som lever med situationen dygnet runt. Om vården, skolor och förskolor organiserade om sig och tog fram verktyg, kompetens och metoder för att skapa genuina partnerskap med oss skulle livet bli så fruktansvärt mycket bättre att du nog knappt kan föreställa dig. Vi behöver inte mer välvilja och hjälteinsatser, vi behöver kunskap. Vi behöver en genomgripande samhällsförändring för vad som är ännu värre än den okunskap som styr idag är att politiker, tjänstemän och skolpersonal inte förstår hur stor deras kunskapsbrist är.

Tyck inte synd om oss. Vill du hjälpa oss så släpp alla idéer som att du ska komma in som en god fe eller superhjälte som ska rädda situationen. Värdera vår egen kunskap och påverka samhället i en riktning där vi blir kompetenta aktörer. Sprid våra röster och våga vara obekväm i situationer där det vore lättare att släta över. För i slutändan kan välvilja aldrig ersätta kunskap.