Schemabrytande aktiviteter – hur få in bra förberedelser?

Både jag och mitt barn är beroende av förberedelser för att tillvaron ska fungera (något jag har skrivit om här). Som förälder är det mitt ansvar att se till att mitt barn får de förberedelser hen behöver, i synnerhet när saker av någon anledning inte är som vanligt. Det är en sak att hantera det när det gäller aktiviteter som jag har ansvarar för men när vi kommer till schemabrytande aktiviteter i skolan är det knepigare. För att elever ska få de förberedelser som behövs är det ofta nödvändigt att både de schemabrytande aktiviteterna och förberedelsearbetet planeras in, för hur ska vuxna kunna förbereda barn om vi inte själva vet vad vi ska förbereda för? Eftersom jag inte har hittat något verktyg som hjälper till att planera schemabrytande aktiviteter och förberedelser så har jag börjat skissa på ett själv.

Planera för förberedelser

Tillgängliggörande av schemabrytande aktiviteter för elever med funktionsnedsättningar och sjukdomar bygger som sagt ofta på planering. Delvis för att det är svårt att göra en situation tillgänglig i stunden (det kan vara svårt att ordna så att de elever som behöver mindre sammanhang får det när utflykten redan är igång, att dela in helklassen i mindre grupper behöver oftast vara gjort i förväg) men även för att förutsägbarheten i sig är en helt nödvändig anpassning. Förutsägbarhet kan behövas av olika skäl, t ex för att kunna tänka ut bra sätt att hantera de påfrestningar som aktiviteten kommer att innebära (läs mer om det i det tidigare inlägget).

Förberedelser ger inflytande

Syftet med förberedelser för schemabrytande aktiviteter är att öka tillgängligheten. Genom att elever får en bra bild av vad som ska hända blir det möjligt att tillvarata elevens egen kunskap om vad hen behöver för att aktiviteten ska bli tillgänglig. Det här är en viktig aspekt om vi vill ha en jämlik skola som är tillgänglig för alla. Den elev som får fullt klart för sig vad som ska hända har också en reell möjlighet att kunna påverka medan den elev som inte vet vad som ska hända inte heller kan vara delaktig i utformningen.

En annan anledning till att förberedelser behöver ske planerat med tillräcklig tidsmarginal är att det ibland behövs anpassningar som innebär att skolpersonalen behöver ta reda på olika saker om aktiviteten och se till att det görs anpassningar av t ex utflyktsmål. Det kan behövas anpassad belysning eller tillgång till en lugn plats att dra sig undan till och sådant behöver ordnas i förväg.

Få koll på förberedelserna och den totala belastningen

Att planera in förberedelser innebär både att avsätta tid för dem men att också tänka ut vad som är bra förberedelser för ändamålet. Hur behöver elev X förberedas för aktivitet Y? Titta på bilder? Gå på ett eget förberedande besök till utflyktsmålet och få bekanta sig i lugn och ro utan att samtidigt behöva förhålla sig till andra elever? Titta på videofilm från förra årets luciatåg? För att det ska gå att göra behövs någon slags planeringsverktyg, annars blir förberedelserna kanske inte av. Som förälder uppskattar jag också när det är tydligt vem som förväntas ansvara för förberedelserna och vem som sedan förväntas ansvara för genomförandet av aktiviteten. Mitt första utkast till planeringsschema för schemabrytande aktiviteter ser ut så här:

Planering_schemabrytande_a_1
Veckoschema med veckodagarna i TEACCH-färger. Den första kolumnen innehåller frågorna “Vad händer?”, “Hur kommer förberedelser att se ut?”, “Vem ansvarar för förberedelser?” och “Vem ansvarar för genomförande?”

En aspekt som jag som funktionsnedsatt upplever som viktig är att ta hänsyn till är hur det är att leva med begränsat med ork. Om schemabrytande aktiviteter och förberedelser ska rymmas utan att ta för mycket energi från eleven så behöver skolan planera så att det inte kommer för många krävande aktiviteter för tätt inpå varandra. Genom att visualisera aktiviteterna och förberedelserna kan det bli lättare att avgöra om kommande aktiviteter är realistiskt planerade, finns det ork till både förberedelser och aktiviteter? Det här schemat har även med helgerna just för att det ska gå att få en bild av hela veckan. I praktiken skulle ett ifyllt schema kunna se ut så här (klicka på bilden om du vill att den ska bli större):

Likadant planeringsschema som ovan men med ifyllda exempel. Under "Tisdag" står det "Vad händer? Förberedelser för torsdagens utflykt", "Hur kommer förberedelserna att se ut? Titta på bilder från förra gången + ritprat om i vilken ordning varje moment kommer", "Vem ansvarar för förberedelserna? Assistent Eva". Under "Onsdag" står det "Vad händer? Ev extra förberedelser för torsdagens utflykt". Under "Torsdag" står det "Vad händer? Utflykt till skogen", Vem ansvarar för genomförande? Assistent Eva". Under "Lördag" står det "Vad händer? Förberedelser för släktpicknick", "Hur kommer förberedelserna att se ut? Titta på bilder på släktingarna och parken. Gå igenom vilken mat vi ska ha med oss.", "Vem ansvarar för förberedelser? Förälder Alex". Under "Söndag" står det "Vad händer? Släktpicnick i Hagaparken", "Vem ansvara för genomförande? Förälder Lo".
Likadant planeringsschema som ovan men med ifyllda exempel. Under “Tisdag” står det “Vad händer? Förberedelser för torsdagens utflykt”, “Hur kommer förberedelserna att se ut? Titta på bilder från förra gången + ritprat om i vilken ordning varje moment kommer”, “Vem ansvarar för förberedelserna? Assistent Eva”. Under “Onsdag” står det “Vad händer? Ev extra förberedelser för torsdagens utflykt”. Under “Torsdag” står det “Vad händer? Utflykt till skogen”, Vem ansvarar för genomförande? Assistent Eva”. Under “Lördag” står det “Vad händer? Förberedelser för släktpicknick”, “Hur kommer förberedelserna att se ut? Titta på bilder på släktingarna och parken. Gå igenom vilken mat vi ska ha med oss.”, “Vem ansvarar för förberedelser? Förälder Alex”. Under “Söndag” står det “Vad händer? Släktpicnick i Hagaparken”, “Vem ansvara för genomförande? Förälder Lo”.

Helt optimalt vore det förstås om barnet själv och alla vuxna och som ansvarar för ett barns tillvaro kunde ha någon slags delningstjänst (t ex dropbox) och jobba med ett gemensamt schema, för att få koll på att belastningen över veckan inte blir för tung. Alltså att personen själv och föräldrarna, skolan och eventuella andra personer (t ex från korttidsboenden om personen brukar vistas på ett sådant) delade schema så att planeringen blev gemensam. Om det händer något schemabrytande i skolan en fredag är det kanske inte möjligt att sen göra något krävande på lördagen, därför behövs en gemensam översikt.

Jag brukar tänka att om det inte går att göra bra förberedelser för schemabrytande aktiviteter så behöver de schemabrytande aktiviteterna förmodligen organiseras annorlunda. Schemat ovan är som sagt bara ett första utkast så jag vill gärna ha synpunkter. Vad tänker du som själv är elev och har behov av förberedelser? Vad tänker du som jobbar i skolan? Vad tänker du som är förälder? Vad saknas? Kan det ändras om för att bli bättre på något sätt?

Uppdatering: En uppdaterad version av det här inlägget (med lämpliga frågor att ställa sig) finns här.

Vill du använda planeringsschemat så finns det som PDF här: planeringsschema_lek Sheet1 och i excelformat (som du kan skriva i) här: planeringsschema_lek

Advertisements

One thought on “Schemabrytande aktiviteter – hur få in bra förberedelser?

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s